Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odchovy NO

VRH I

narozen: 22.8. 2015

o: Oberon v. Funken Spiel  m: Goldy Zdekra

psi - Ibon,Idgar,Indy,Irex

feny - Izzy

VRH CH

narozen: 12.6. 2014

o: Quoran ď Ulmental    m: Goldy Zdekra

psi - Christo DLK + DKK 0/0

       Chaday,Chip

feny - Charlize,Cherrie,Chimera

 

VRH  H

narozen: 30.10. 2009

o: Javir v. Talka Marda   m: Cindy v. Houthrack

pes - Hyro  DKK + DLK 0/0

 

VRH  G

narozen: 19.5. 2009

o: Ober v. Bad-Boll   m: Qualli Rumina Moravia

psi - Gaston,Gerry

feny - Goldy,Gabi,Grace

 

VRH F

narozen: 15.2. 2008

o: Charik Galán Nalag  m: Deza Abel-An

psi - Fantom DKK + DLK 0/0,zk. ZZO,ZOP

       Fellow DKK 0/0,DNA gpr.,zk.ZVV1, FPr1,IPO3,bon. 5QV 1/P

feny - Fiona,Fay

          Flair DKK + DLK 0/0,zk.IPO2

 

VRH E

narozen: 27.10. 2007

o: Wilko v. Fichtenschlag  m. Linda Rumina Moravia

psi - Eri,Eddy,Eik Baru

       Edwin DKK + DLK 0/0,DNA gpr.,výst. VD

       Edgar DKK 0/0

feny - Egi

         Eileen DKK + DLK 0/0,výst. výborná,zk. ZVV1,bon. 7KI 3/P

         Easy DKK 2/2,výst. tř.dospívajících VD2,zk. ZVV 2,IPO 2,bon. 5JI 2/P

 

VRH  D

narozen: 10.3. 2007

o: Hoky VA-PE   m.Deza Abel-An

psi - Devil zk. ZVV 1

feny - Derby DKK 1/1 DLK 0/0,DNA gpr.,výst.tř.dospívajících VD

         Darsy DKK + DLK 0/0,DNA gpr.,výst.tř.dospívajících VD,

                        bon. 1.tř.chov. 5 CV 1/P,zk. ZMT,ZVV 2,SchH 3,IPO 3,ZPS 1

 

VRH C

narozen: 20.4. 2006

o: Quenn v. Loher Weg   m: Megy Manepo Ideál

psi - Carlo DKK 0/0

       Clay DKK + DLK 0/0,DNA grp.,zk. ZVV1,uhynul 1.6. 2008

       Cairo Thashi HD + ED normal

feny - Cassy,Cirra

 

VRH B

narozen: 1.8. 2005

o: Said Eqidius   m: Deza Abel-An

psi - Bred DKK 1/1,zk. ZZO

         Bric DKK 0/0,zk. ZVV 1

         Bandy,Blaid

feny - Brooke DKK 2/1,zk. ZM,ZVV 1,ZPS 1,FPr 1,výst.tř.dospívajících VD,

                          bon. 2.tř.chov. 5 CU 1/P

          Borgie DKK 1/1,výst.tř.dospívajících VD, bon. 1.tř.chov. 5 V 1/P

                       zk. ZOP,ZPU 1,ZZZ,RH-E,ZTV 1,ZZP 1,ZVV 1,IPO-V,IPO1,ZVV1

           Bekky

 

VRH A

narozen: 15.2. 2003

o: Tom z PS   m: Deza Abel-An

psi - Agar DKK 0/0,zk. ZVV 1,výst. tř.dospívajících VD,bon. 2.tř.chov. 5 CV 1/P

         Arys DKK 0/1

         Ark,Arno,Akim

feny - Angie DKK 0/0,zk. VPG 2,IPO 3

          Aischa DKK 0/0,zk. SchH 1

          Aira DKK C,zk.ZOP,ZVV 1,FPr 1,IPO 3,bon.2.tř.chov. 5 CV 1/P

          Adrin DKK 0/0

          Akira